Kunstgebit - gebitsprothese : NN (2023)

Vergoeding kunstgebit - gebitsprothese in 2023

Bekijk de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Wat vergoedt je basisverzekering?

De hoogte van je vergoeding hangt af van de basisverzekering die je hebt. En of wij een contract hebben met jouw zorgverlener. Bekijk hieronder hoeveel je vergoed krijgt vanuit je basisverzekering:

Volledige boven- en/of onderprothese

1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit 90% voor reparatie/rebasen

Vergoeding volledige boven- en/of onderprothese Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% 70%

Gedeeltelijke prothese of frameprothese

Alleen in bijzondere gevallen.

Vergoeding gedeeltelijke prothese of frameprothese Zorg Vrij (combinatiepolis) Zorg Voordelig (naturapolis)
Zorgverlener met contract 100% 100%
Zorgverlener zonder contract 100% 70%

Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding.

(Video) Bronski Beat - Why ? (Official Music Video)

Wat vergoedt je aanvullende verzekering?

Klik hieronder je basisverzekering aan. Bekijk daarna hoeveel je vergoed krijgt vanuit je aanvullende verzekering:

Volledige boven- en/of onderprothese

Zorg Vrij (combinatiepolis)

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start Vanaf 18 jaar: € 200,- vergoeding eigen bijdrage volledig kunstgebit of eigen bijdrage reparatie/rebasen
Extra Vanaf 18 jaar: € 200,- vergoeding eigen bijdrage volledig kunstgebit of eigen bijdrage reparatie/rebasen
Compleet Vanaf 18 jaar: € 200,- vergoeding eigen bijdrage volledig kunstgebit of eigen bijdrage reparatie/rebasen
Jij & Gemak 75% tot € 250,- vergoeding eigen bijdrage volledig kunstgebit of eigen bijdrage reparatie/rebasen (bedrag is voor alle tandheelkundige zorg samen)
Jij & Jonge kinderen 100% tot € 250,- vergoeding eigen bijdrage volledig kunstgebit of eigen bijdrage reparatie/rebasen (bedrag is voor alle tandheelkundige zorg samen)
Jij & Pubers 100% tot € 250,- vergoeding eigen bijdrage volledig kunstgebit of eigen bijdrage reparatie/rebasen (bedrag is voor alle tandheelkundige zorg samen)
Jij & Vitaal 100% tot € 350,- vergoeding eigen bijdrage volledig kunstgebit of eigen bijdrage reparatie/rebasen (bedrag is voor alle tandheelkundige zorg samen)
Comfort* Vanaf 18 jaar: € 200,- vergoeding eigen bijdrage volledig kunstgebit of eigen bijdrage reparatie/rebasen
Top* Vanaf 18 jaar: € 200,- vergoeding eigen bijdrage volledig kunstgebit of eigen bijdrage reparatie/rebasen
TandenGaaf 250 Vanaf 18 jaar: € 250,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage van een volledig kunstgebit of de eigen bijdrage reparatie/rebasen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die je bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.
TandenGaaf 500 Vanaf 18 jaar: € 500,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage van een volledig kunstgebit of de eigen bijdrage reparatie/rebasen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die je bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.
TandenGaaf 1000 Vanaf 18 jaar: € 1.000,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage van een volledig kunstgebit of de eigen bijdrage reparatie/rebasen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die je bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.
TandenGaaf 1500 Vanaf 18 jaar: € 1.500,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage van een volledig kunstgebit of de eigen bijdrage reparatie/rebasen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die je bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

Zorg Voordelig (naturapolis)

(Video) Fake-Burger: Besser als Fleisch? Echter Arzt reagiert

Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Gedeeltelijke prothese of frameprothese

Zorg Vrij (combinatiepolis)

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding
Compleet Geen vergoeding
Jij & Gemak Geen vergoeding
Jij & Jonge kinderen Geen vergoeding
Jij & Pubers Geen vergoeding
Jij & Vitaal Geen vergoeding
Comfort* Geen vergoeding
Top* Geen vergoeding
TandenGaaf 250 Vanaf 18 jaar: € 250,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage van een volledig kunstgebit of de eigen bijdrage reparatie/rebasen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die je bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.
TandenGaaf 500 Vanaf 18 jaar: € 500,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage van een volledig kunstgebit of de eigen bijdrage reparatie/rebasen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die je bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.
TandenGaaf 1000 Vanaf 18 jaar: € 1.000,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage van een volledig kunstgebit of de eigen bijdrage reparatie/rebasen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die je bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.
TandenGaaf 1500 Vanaf 18 jaar: € 1.500,-
De vergoeding voor de eigen bijdrage van een volledig kunstgebit of de eigen bijdrage reparatie/rebasen valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die je bij de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

* Let op: Deze verzekering kun je niet meer afsluiten. Heb je deze verzekering al, dan geldt bovenstaande vergoeding.

Zorg Voordelig (naturapolis)

(Video) Wir haben ein unberührtes verlassenes Haus in der belgischen Landschaft gefunden
Aanvullende verzekering Vergoeding
Alle aanvullende verzekeringen Geen vergoeding

Wat wordt niet vergoed?

Abonnementen bij tandartsen worden niet vergoed. De tandarts rekent dan een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvang je mondzorg die je nodig heeft, zonder dat je per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage

Voor een volledig gebitsprothese (niet gedragen op implantaten) heb je een wettelijke eigen bijdrage van 25%. Deze wettelijke eigen bijdrage kan eventueel (gedeeltelijk) vergoed worden uit je aanvullende verzekering.

Eigen risico

Voor een volledige gebitsprothese (kunstgebit) of het repareren en rebasen van het kunstgebit betaal je eigen risico. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar. In 2023 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. De kosten van je zorg of van jouw hulpmiddel betaal je eerst zelf via het verplicht eigen risico. Heb je in een jaar het totale eigen risico betaald? Dan hoef je het in hetzelfde jaar niet nog een keer te betalen. Je basisverzekering vergoedt dan de zorg of het hulpmiddel.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Voor het vrijwillig eigen risico gelden dezelfde regels als voor het verplichte eigen risico. Je betaalt dan per maand minder premie. Let op: het is mogelijk dat je bij een grote ingreep veel kosten maakt.

Hoe weet je hoeveel er nog over is van jouw eigen risico? InMijn NN Zorgverzekeringregel je online al jouw verzekeringszaken. Daar zie je ook de stand van jouw eigen risico.

Waar kun je terecht?

Je kiest zelf je tandarts. Vind eentandartsbij jou in de buurt.

Nationale-Nederlanden maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je altijd 100% vergoed. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan hangt de hoogte van de vergoeding af van je basisverzekering. Bekijk hieronder het verschil:

Zorg Vrij (combinatiepolis)

Wij vergoeden de zorg 100%. Het maakt niet uit of deze zorg wordt geleverd door een gecontracteerde of door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

(Video) Energy Transition Thursday #8: CCS

Zorg Voordelig (naturapolis)

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden de geleverde zorg voor 100%. Kies je voor een zorgverlener waarmee Nationale-Nederlanden geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde zorgverlener)? Dan vergoedt Nationale-Nederlanden 70% van de rekening, maar niet meer dan het maximumtarief.

Wat je verder moet weten

  • Je hebt geen verwijzing nodig van een arts.
  • Je hebt vooraf geen toestemming nodig van Nationale-Nederlanden. Behalve in de volgende gevallen. Dan is wel vooraf een akkoordverklaring nodig:
    - Als de totale kosten die de tandarts of tandprotheticus verwacht voor het maken en plaatsen van de volledig uitneembare gebits(nood)prothese (inclusief techniekkosten en nevenverrichtingen) hoger zijn dan € 650,- per kaak.
    - Als de volledig uitneembare (immediaat)prothese vervangen wordt binnen 5 jaar. Wordt de aanvraag afgewezen? Dan is er ook geen vergoeding mogelijk uit je aanvullende (tandarts)verzekering.
  • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgesteldetarieven.
  • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. Nationale-Nederlanden vergoedt voor mondzorg uit de basisverzekering deze kosten tot eenmaximaal bedrag. Komt de vergoeding uit uw aanvullende verzekering? Dan gelden deze maximale vergoedingen niet, maar geldt de maximale vergoeding uit je aanvullende verzekering.

Meer informatie over mondzorgvind je op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).

Videos

1. Christmas special with MDMA | Drugslab
(Drugslab)
2. FOKCAST 337: Xander, Alex, Sven en de Harry Potcast met extra gasten Amelie en Shalini.
(FOKCAST VIDEO)
3. Nellie dances on MDMA crystals | Drugslab
(Drugslab)
4. Delicious - Emilys Wunder des Lebens: Der Film (Zwischensequenzen; Untertitel)
(TiggerTips)
5. [BayesGroup Seminar]: The state of uncertainty
(ФКН ВШЭ)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated: 29/07/2023

Views: 5650

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.